Jawapan Teka-Teki

**Jawapan daripada sumber yang tidak diketahui..ekekeke~

ǝɥǝɥ˙˙uɐʞ ɐןnd ɐdɐןǝʞ ʞoʞod ʇnqɐɔ nɐɯ uɐʞ ʞɐʇ 'buɐqǝʇ ɐuǝʞ ɥɐןıʇsǝɯ˙8
˙˙bunpıɥ ıɥɐʇ˙7
˙˙ɹɹɹǝ ˙˙,ɐʎɐnq, uɐʞ ıʞɐןǝן qɐqǝs˙6
~ǝʞǝʞǝ˙˙ʞɐʇɐʞ ıs ʞǝuǝu˙5
˙˙ʇnqɯɐɹ nʇnʞ˙4
˙˙ɐʎɐs ɐpɐdǝʞ uɐʞbuɐןnd buoןoʇ ʇnqǝsɹǝʇ ʇıןnʞ ʇǝdɯop uɐʞnɯǝuǝɯ buɐʎ˙3
nɥnɥ˙˙ɐpɐ ɐıp buɐʎ ʇןǝq ʞɔɐןq ɐdɐɹǝq ɐɹıʞ ɐqnɔ ˙buɐןǝq ɐpnʞ˙2
uıʞıq ɥɐןɐs ɥınʞ˙1

~~macam² ada :p

No comments:

Post a Comment

♥ mum ♥ child ♥ dad ♥

Song 4 my BeLoVeD Parents ~~♥♥♥
 Miley Cyrus and Billy Ray Cyru - Butterfly Fly Away .mp3
Found at bee mp3 search engine

Miley Cyrus & Billy Ray Cyrus
Butterfly Fly Away lyrics
Songwriters: Ballard, Glen; Silvestri, Alan;

You tucked me in, turned out the light
Kept me safe and sound at night
Little girls depend on things like that

Brushed my teeth and combed my hair
Had to drive me everywhere
You were always there when I looked back

You had to do it all alone
Make a living, make a home
Must have been as hard as it could be

And when I couldn't sleep at night
Scared things wouldn't turn out right
You would hold my hand and sing to me

Caterpillar in the tree
How you wonder who you'll be
Can't go far but you can always dream

Wish you may and wish you might
Don't you worry, hold on tight
I promise you there will come a day
Butterfly fly away

Butterfly fly away, butterfly fly away
Flap your wings now you can't stay
Take those dreams and make them all come true

Butterfly fly away, butterfly fly away
We've been waiting for this day
All along and knowing just what to do
Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly fly away

Butterfly fly away
Butterfly fly away
♥♥♥~~like daughter and father^^